MENU
Logo Made in Germany MTA Vietnam 2017

Liên lạc

Được trình bày với:
Có hợp tác với:
Được hỗ trợ bởi:
Được tổ chức bởi:
Thông tin ngoại thương:
Các dịch vụ Internet:
Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức